Almindelige forretningsbetingelser
Definitioner
Disse almindelige forretningsbetingelser indeholder følgende udtryk:
Abonnement betegner den mellem Udlejer og Lejer indgåede aftale om Lejers brug af Cyklen mod Lejers betaling af abonnementsafgiften i henhold til forretningsbetingelserne.
Abonnementskontrakten betegner den bindende aftale, som indgås mellem Udlejer og Lejer.
Abonnementsperioden betegner det tidsrum, hvor Udlejer stiller en eller flere Cykler til Lejers rådighed mod abonnementsbetaling.
Cykel/Cykler betegner den el-cykel eller de el-cykler, som Udlejer stiller til Lejerens rådighed i henhold til abonnementet, og som Lejeren kan anvende i overensstemmelse med forretningsbetingelserne.
Forretningsbetingelser dækker over disse almindelige forretningsbetingelser.
Fuldservice betyder, at Udlejer sørger for reparation og vedligeholdelse af den/de lejede Cykel/Cykler.
Lejer er enhver fysisk eller juridisk person, som indgår en abonnementsaftale med Udlejer om leje af en eller flere Cykler.
Ophørsdato er den dato, hvor abonnementet ophører som følge af Lejes opsigelse som anført i punkt 6.

 

§ 1. Anvendelsesområde
1. 1. Disse forretningsbetingelser gælder for enhver aftale indgået mellem Udlejer og Lejer.
1. 2. Aftaler indgået mellem Udlejer og Lejeren som afviger fra, eller udgør et tillæg til disse forretningsbetingelser, er kun gyldige hvis Udlejer  udtrykkeligt bekræfter dette på skrift.
1. 3. Alle beløb oplyst af Udlejer er inklusive moms.
 

§ 2. Abonnement
2.1. Lejer får stillet det aftalte antal Cykler til fuld rådighed i abonnementsperioden.
2.2. Cykler leveres med en ring- og kædelås med en nøgle.
2.3. Lejer får som led i sit abonnement ret til gratis Fuldservice, se § 4.
2.4. Udlejer har altid en ekstra nøgle til Cyklen. Hvis Lejers nøgle går tabt eller bliver beskadiget, skal der anmodes om en ny nøgle hos Udlejer. Udlevering af en ny nøgle koster kr. 115,00 pr. nøgle.
2.5. På grund af risikoen for tyveri må Lejeren ikke få lavet ekstra nøgler eller være i besiddelse af mere end én nøgle til hver Cykel. Den udleverede ekstra nøgle skal straks returneres til Udlejer, hvis Lejeren finder den bortkomne nøgle.
2.6. Cyklen kan være påført reklamer. Hvis reklamen beskadiges eller falder af, skal Lejeren underrette Udlejer.

 

§ 3. Vilkår og betingelser
3.1. Lejer skal udvise rimelig påpasselighed ved brug af Cyklen.
3.2. Cyklen må kun benyttes af Lejeren selv eller til personer i Lejers husstand eller Lejers Virksomhed/organisation.
3.3. Udlejer bevarer ejendomsretten til Cyklen. Lejeren må ikke give tredjemand pant i Cyklen.
3.4. Lejeren skal overholde Forretningsbetingelserne.
3.5. Lejeren må ikke foretage forandringer på Cyklen, som ikke kan fjernes uden at beskadige den.
3.6. Lejeren er ansvarlig for i god tid at informere Udlejer omkring ændring af kontaktinformationer, hvis disse ændres i abonnementsperioden.
3.7. Lejer skal være mindst 18 år og kunne indgå en juridisk bindende aftale for at kunne tegne en lejekontrakt.

 

§ 4. Fuldservice
4.1. Udlejer bestræber sig på at udbedre enhver skade på Cyklen inden for 24 timer efter Lejeren har kontaktet Udlejer. Henvendelse til Udlejer skal ske pr. telefon, e-mail eller SMS. Reparation sker på det sted, som er aftalt med Lejeren.
4.2. Lejeren kan ikke kræve kompensation, hvis der går mere end 24 timer før reparation sker.
4.3. Som skader betragtes mekaniske fejl eller skader, der forhindrer Lejeren i at bruge Cyklen, som fx punkterede dæk, ødelagt kæde, revnet saddel eller lys, der ikke virker.
4.4. Udlejer foretager desuden løbende regelmæssig vedligeholdelse af Cyklen med fx efterspænding og smøring. Udlejer indkalder Cyklen til vedligeholdelse med et varsel, der ikke er kortere end 7 kalenderdage. Vedligeholdelsen sker på det sted, som er aftalt med Lejeren.

 

§ 5. Depositum
5.1. Før Cyklen udleveres til Lejer, skal Lejer erlægge et depositum, der står til sikkerhed for Lejers opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til lejeaftalen, herunder for aflevering af Cyklen i væsentligt uforandret stand ved lejeforholdets ophør.
5.2. Depositum udgør 1 md. Binding kr. 599,006 md. Binding. kr. 599,00. 12 md. Binding. kr. 599,00.  pr. cykel og erlægges forud for eller samtidig med første abonnementsbetaling.

 

§ 6. Abonnementsperiode og ophør
6.1. Længden på abonnement, herefter kaldet Abonnementsperioden, fastsættes i Abonnements-kontrakten, som oprettes ved aftalens indgåelse. Udlejer kan opkræve et oprettelsesgebyr for oprettelse af Abonnementskontrakten.
6.2. Et dagsabonnement gælder i 24 timer fra Abonnementskontraktens indgåelse.
6.3. Et ugeabonnement gælder i 7 kalenderdage fra Abonnementskontraktens indgåelse.
6.4. Et månedsabonnement gælder i en kalendermåned fra Abonnementskontraktens indgåelse.
6.5. Et løbende abonnement gælder fra Abonnementskontaktens indgåelse og løber, indtil det opsiges af Lejer med et varsel på a. 24 timer, hvis abonnementet på opsigelsestidspunktet har varet mindre end 7 døgn,

b. 48 timer, hvis abonnementet på opsigelsestidspunktet har varet mere end 7 døgn, men mindre end 14 døgn,
c. 96 timer, hvis abonnementet på opsigelsestidspunktet har varet mere end 14 døgn, men mindre end en fuld kalendermåned,
d. en uge, hvis abonnementet på opsigelsestidspunktet har varet mere end en fuld kalendermåned, men mindre end et år,
e. en måned, hvis abonnementet på opsigelsestidspunktet har varet mere end et år.
6.6. Udlejer kan opsige et løbende abonnement med et varsel, der er dobbelt så langt som Lejers opsigelsesvarsel i henhold til pkt. 6.5.
6.7. I tilfælde af et abonnement med minimumsperiode løber abonnementsperioden fra Abonnementskontraktens indgåelse og fortsætter minimumsperioden ud. Det er ikke muligt at opsige abonnementet før minimumsperioden er udløbet. Når minimumsperioden er udløbet, ændres abonnementet til et månedsabonnement.
6.8. Lejeren har ikke fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftalelovens § 18, for Lejeren har givet samtykke til, at leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt ved levering af Cyklen forud for udløbet af de 14 dage dages returret. Lejeren har udtrykkeligt anerkendt, at fortrydelsesretten ophører ved tjenesteydelsens udførelse.
6.9. Lejeren har brugsret til Cyklen indtil ophørsdatoen. Lejeren skal betale abonnementsafgiften indtil Ophørsdatoen.
6.10. Cyklen og nøglen skal returneres til Udlejer senest på Ophørsdatoen.
6.11. Hvis Lejeren indleverer Cyklen inden Ophørsdatoen, bortfalder alle Lejers rettigheder i henhold til abonnementet, men Lejeren skal fortsat betale den fulde abonnementsafgift indtil Ophørsdatoen.
6.12. Forudsat at Cyklen endnu ikke er returneret, kan Lejeren annullere opsigelsen uden beregning ved at sende en e-mail til Udlejer. E-mailen skal være modtaget af Udlejer senest dagen inden Ophørsdatoen.
6.13. Hvis Lejeren ønsker at indgå et nyt abonnement indenfor tre måneder efter Ophørsdatoen, betales et reduceret opstartsgebyr på kr. 250,00.
6.14. Hvis Cyklen ikke returneres senest på Ophørsdatoen, forbeholder Udlejer sig retten til i en periode på maksimum 7 dage at opkræve et dagligt gebyr på kr. 70,00 fra Ophørsdatoen, indtil Cyklen er returneret.
6.15. Hvis Cyklen ikke returneres til Udlejer inden for 7 dage efter Ophørsdatoen, uden at abonnementet er genaktiveret, forbeholder Udlejer sig retten til at anmelde Lejeren for brugstyveri. Lejeren vil også skulle betale Udlejer et beløb svarende til abonnementsbetalingen for perioden fra Ophørsdatoen til tilbagelevering finder sted. Udlejer mister dermed ikke retten til at kræve yderligere erstatning, såfremt Udlejers tab overstiger abonnementsbetalingen.
6.16. Cyklen kan være ejet af et leasingselskab. Hvis dette er tilfældet, skal Lejeren på anmodning fra leasingselskabet og efter dettes valg enten indlevere Cyklen til leasingselskabet (mod kompensation for den resterende del af abonnementsperioden) eller betale den fremtidige lejeafgift med frigørende virkning til leasingselskabet.

 

§ 7. Tyveri eller bortkomst
7.1. Hvis Cyklen bliver stjålet eller forsvinder på anden vis, skal Lejeren indberette dette til Udlejer indenfor 24 timer og indlevere cykelnøglen til Udlejer og foretage politianmeldelse inden for 48 timer. Lejeren vil i så fald skulle betale en selvrisiko på kr.1.000,00.
Når Cyklen er meldt stjålet hos politiet, modtager Lejeren en anden Cykel fra Udlejer.
7.2. Hvis Lejeren ikke indberetter tyveriet eller bortkomsten af Cyklen, eller indberetter det for sent, eller hvis Lejeren ikke kan aflevere nøglen til Udlejer, hæfter Lejer over for Udlejer for værdien af Cyklen
7.3. For at minimere risikoen for tyveri, bortkomst og beskadigelse, skal Cyklen altid låses ved brug af ring- og kædelåsen. Cyklen bør om muligt låses fast til en genstand med kædelåsen.
7.4. Hvis Cyklen ikke er låst med dobbeltlåsen, og den udsættes for fx tyveri, eller den forsvinder, skal Lejeren betale kompensation. Kompensationen opkræves i tillæg til selvrisikoen.
7.5. Hvis en stjålet Cykel dukker op igen inden for abonnementsperioden, vil Lejeren højst få
Refunderet selvrisikoen. Dette beløb fastsættes af Udlejer ud fra Cyklens tilstand og eventuelle andre omkostninger.
7.6. Hvis Lejeren afgiver urigtige oplysninger vedrørende Cyklen, opkræves et gebyr på kr. 750,00 udover den eventuelle selvrisiko og øvrige gebyrer.
7.7. Hvis dele af Cyklen bliver stjålet eller forsvinder, kan Udlejer kræve betaling herfor fra Lejeren inden for selvrisikoen. En oversigt over reservedele kan rekvireres hos Udlejer.

 

§ 8. Skader
8.1. Lejeren skal anmelde enhver skade på Cyklen som følge af hærværk til Udlejer indenfor 24 timer fra hærværket er opdaget.
8.2. I tilfælde af skader eller slitage, der ikke skyldes almindelig brug af Cyklen, forbeholder Udlejer sig ret til at kræve, at Lejeren dækker omkostningerne.
8.3. I tilfælde af skader, som er begået af tredjemand eller som tredjemand har ansvaret for, skal Lejeren give Udlejer kontaktoplysninger på den pågældende tredjemand og en beskrivelse af hændelsesforløbet, som
skal tiltrædes af begge parter. Hvis Udlejer ikke modtager nogen kontaktoplysninger, vil Lejeren skulle afholde alle omkostninger.

 

§ 9. Ekstra udstyr
9.1. Lejer kan tilføje et ekstraudstyrsabonnement til sit abonnement. Dette forudsætter at det relevante ekstraudstyr er tilgængeligt i den by, hvor Lejeren abonnerer på en Cykel.
9.2. Ekstraudstyrsabonnementet er et særskilt abonnement, der kan opsiges uafhængigt af abonnementet.
9.3. Forretningsbetingelserne finder med de nødvendige ændringer anvendelse på ekstraudstyrs-abonnementet, eksempelvis sådan at der alle steder, hvor der heri står ”Cykel” i stedet skal forstås ”ekstraudstyr.
9.4. Hvis ekstraudstyret bliver stjålet eller forsvinder på anden vis, skal Lejeren indberette dette til Udlejer inden for 24 timer. Lejeren vil i så fald skulle betale en selvrisiko afhængig af typen af ekstraudstyr. Selvrisikoen for de forskellige typer af ekstraudstyr fremgår af tabel
Tabel 3: Selvrisiko for de forskellige typer af ekstraudstyr:
9.5. Lejeren skal anmelde enhver skade på ekstraudstyret som følge af hærværk til Udlejer indenfor 24 timer fra hærværket er opdaget. Udlejer forbeholder sig retten til at opkræve Lejeren omkostningerne forbundet med udbedringen af sådan skade.
9.6. I tilfælde af tyveri eller skade som beskrevet i punkt 4 og 5, modtager Lejeren et andet stykke ekstraudstyr i stedet for det pågældende ekstraudstyr.
9.7. Enhver brug af ekstraudstyret sker på Lejerens egen ansvar og risiko. Udlejer er ikke ansvarlig for eventuelle skader, som Lejeren måtte blive påført som følge af brugen af ekstraudstyret, medmindre skades skyldes forsætlig adfærd eller grov uagtsomhed fra Udlejer side.

 

§ 10. Betalinger
10.1. Lejeren skal ved indgåelse af abonnementet angive sine kortoplysninger eller oprette en betalingsoverførsel (i det omfang servicen er tilgængelig hos Udlejer) til brug for den månedlige abonnementsafgift og eventuelle øvrige udgifter.
10.2. I tilfælde af at de opkræves ekstra betalinger som fx selvrisiko eller andre gebyrer, forbeholder Udlejer sig retten til at opkræve disse beløb inden udlevering af en ny Cykel til lejeren.
10.3. Hvis abonnementsafgiften ikke kan inddrives, eller betalingen afvises ved en fejl, har Lejeren misligholdt sin betalingsforpligtelse. Lejeren vil modtage en rykker for betalingen af det skyldige beløb inden for 14 dage. Ved manglende betaling inden for yderligere 10 dage overdrager Udlejer sagen til inkasso. Alle yderligere udgifter, renter og udenretlige omkostninger afholdes af Lejer.

 

§ 11. Ansvar
11.1. Lejeren skal ved udlevering af Cyklen undersøge denne for mangler. Når først Lejeren har taget Cyklen i brug, anses Cyklen for at fungere som den skal.
11.2. Hvis Lejeren opdager en fejl ved Cyklen efter ibrugtagning, skal Lejeren straks reklamere overfor Udlejer.
11.3. Enhver brug af Cyklen sker for Lejerens egen risiko. Hvis Lejeren er usikker på Cyklens sikkerhedsmæssige stand, bør Lejeren straks kontakte Udlejer.
11.4. Udlejer er ikke ansvarlig for eventuelle skader, som Lejeren måtte blive påført som følge af brugen af Cyklen, medmindre skaden skyldes forsætlig adfærd eller grov uagtsomhed fra Udlejers side.

 

§ 12. Ændringer
12.1. Udlejer forbeholder sig ret til at ændre abonnementsafgiften. Lejeren vil modtage besked om abonnementsændringer pr. e-mail med mindst to måneders varsel.
12.2. Lejeren får med mindst en måneds varsel besked om ændringer af forretningsbetingelserne på pr. e-mail.
12.3. Udlejer forbeholder sig ret til at transportere eventuelle krav mod Lejeren til tredjemand.
12.4. Lejeren kan ændre abonnementstype til et dyrere abonnement uden beregning, såfremt et sådant abonnement tilbydes. Udlejer vil i så fald sørge for, at Cyklen ombyttes til en Cykel, der svarer til den nye abonnementstype. Hvis Lejeren ønsker at nedgradere sit abonnement inden for de første seks måneder af abonnementsperioden, kan Udlejer opkræve et nedsat gebyr.

 

§ 13. Misligholdelse
13.1. Udlejer forbeholder sig ret til at ophæve abonnementet (helt eller delvist) ved skriftlig meddelelse til Lejeren, hvis;
Lejeren misligholder sine forpligtelser i henhold til abonnement.
Lejeren tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller er erklæret konkurs.
Lejeren indgår en aftale om gældssanering.
Cyklen konfiskeres, således at Lejeren ikke kan opfylde sine forpligtelser i henhold til abonnementet.
Lejeren misbruger ordningen.
Lejeren bevidst afgiver forkerte oplysninger til Udlejer.
13.2. Lejeren kan ophæve abonnementet uden varsel ved Udlejers væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til forretningsbetingelserne.

 

§ 14. Databeskyttelse
14.1. Udlejer vægter højt beskyttelsen af personoplysninger. Udlejer beskyttelse af persondata er forklaret i vores privatlivspolitik. Privatlivspolitikken findes på Udlejers hjemmeside. Spørgsmål og kommentarer hertil kan sendes til Udlejer pr. e-mail.

 

§ 15. Lovvalg og tvister
15.1. Abonnementet og forretningsbetingelserne er underlagt dansk ret.
Side 5 af 5
15.2. Enhver tvist der måtte opstå i forbindelse med abonnementet, skal afgøres ved Retten i Aarhus.

 

Evt. Bemærkninger: